รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
91