รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเชลางค์นคร

0
96