รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
94