รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายฯ ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
171