สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

0
86