รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
103