เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชุมชน

ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งประธานชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ 2 ตำบลพระบาท
ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเทา ฝั้นตาเกี้ยว
ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสมเดช เรือนแดง
ผู้สมัครหมายเลข 3 นายศรีทน ปัจจะกุล
กำหนดให้มีการเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศาลาทองกรชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ 2 ตำบลพระบาท
2. ชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ 2 ตำบลกล้วยแพะ
ผู้สมัครหมายเลข 1 นายฉลาด ฝั้นจักสาย
ผู้สมัครหมายเลข 2 นายยงยุทธ อินทร์อุดม
กำหนดให้มีการเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศาลาแม็คเคนชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ 2 ตำบลกล้วยแพะ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป(เกิดก่อนวันที่ 2 มกราคม 2541) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนดังกล่าว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชุมชนในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน