สวัสดีปีใหม่ 2559

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2559 จาก ตัวแทน บริษัท อินทราเซรามิก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)