สวัสดีปีใหม่ 2559

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2559 จาก ตัวแทน บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)