รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชั้น2)

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัย