ประกาศเรื่องอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะงานเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเสี่ยงภัย 66