ประกาศเรื่องอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะงานเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเสี่ยงภัย 65