ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม 2565)

สว. พ.ค. 65