รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 (28 กันยายน 64)