กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(เดือนกันยายน 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางเซ็น  กองประถม บ้านเลขที่ 124/2  หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

          

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (พายุ) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายสมศักดิ์  พันธ์ุแตง บ้านเลขที่ 396 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

           

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีจ.ส.ต.ศักดิ์  วงศ์ใจมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายพยุงศักดิ์  ทาสา  บ้านเลขที่ 992 หมู่ 1 ชุมชนบ้านป่าขาม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

          

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 11 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นางอรวรรณ  ปันยศ ผู้ประสานงานกองทุนฯ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายสมบูรณ์  คันธา บ้านเลขที่ 59  หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 2,000  บาท

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 11 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายชุม  ปาละน่าน  บ้านเลขที่ 86 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 5 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสมพล  กองใจ โดยมีนางวิไลวรรณ  กองใจ เป็นผู้รับมอบแทน  บ้านเลขที่ 133 หมู่  3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 5 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายศรีนวล  ถาสุดใจ  บ้านเลขที่ 34 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

(เดือนสิงหาคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางเตียม  เทพพรมวงศ์ บ้านเลขที่ 144  หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

     

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายอุทัย  ปันศรี บ้านเลขที่ 192  หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเลิศศักดิ์  ทองจันทร์ ฝ่ายตรวจสอบกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสมศักดิ์  ประเทศรัตน์  บ้านเลขที่ 306/144 หมู่ 2 ชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจันทร์หอม  สมจันทร์  บ้านเลขที่ 309 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางกิมเล็ง  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 110/1  หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีลัย  ใจวรรณะ ฝ่ายทะเบียนกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายเปียง ใจมณี บ้านเลขที่ 410  หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

     

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางคำซิว  อินสมพันธ์ บ้านเลขที่ 227  หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000  บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายสุรชัย  พรหมปลูก บ้านเลขที่ 260  หมู่ 7 ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

   

(เดือนกรกฎาคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายแก้ว  เครื่อใจ บ้านเลขที่ 205  หมู่ 7 ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

     

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจนตนา  จิระดา โดยมีนางพิมพ์ทอง  จิระดา เป็นผู้รับมอบแทน บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายทองดี  ปิงใจ ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางอรุณี  สุริยะมณี บ้านเลขที่ 307/14  หมู่ 2 ชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

     

     

(เดือนมิถุนายน 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสมนึก  แก้วบุญเรือง บ้านเลขที่ 43 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายอุทัย  ปันศรี  โดยมีนางภาวิณี  โพธิ์ทอง เป็นผู้รับมอบแทน บ้านเลขที่ 192 หมู่ 3  ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

     

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายฉลาด  ฝั้นจักสาย ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายเกษม  ตั๋นปอ บ้านเลขที่ 407 หมู่ 2 ชุมชนบ้านประสบสุข ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางบุญยืน  ผ่องใส บ้านเลขที่ 192  หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 6,000  บาท

       

(เดือนพฤษภาคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางมา  ขัดสี  โดยมีนางอ้อย  ธิช่างทอง เป็นผู้รับมอบแทน บ้านเลขที่ 170/1 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสมบุญ  อินต๊ะขัน บ้านเลขที่ 246 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางเพลิน  ทิพย์สุรีย์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจิ๋น  วิบูลย์ผล บ้านเลขที่ 68/5 หมู่ 5 ชุมชนบ้านหนองปล้อง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีลัย  ใจวรรณะ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเกย  คำป่าแลว บ้านเลขที่ 427 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางจุฑารัตน์  ใจวังเย็น บ้านเลขที่ 159/1  หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลปกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) ♣

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีลุน  อินนันชัย บ้านเลขที่ 180/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางคำมูล  ถาสุดใจ บ้านเลขที่ 231 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางนา  เสริมสุข บ้านเลขที่ 356/1 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

(เดือนเมษายน 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 21 เมษายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายพิชิต  เสริมสุข บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 12 เมษายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีลัย  ใจวรรณะ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบุญปั๋น  กุศล บ้านเลขที่ 272 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

      

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 12 เมษายน 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงค์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเตียม  เขียวรูจี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

       

(เดือนมีนาคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญปัน ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายคำดี  ซ้อนสุข บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายสุรัติ  ศรีนวลฟูต๊ะ ตัวแทนผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางจันทร์  ปัญญาเปียง บ้านเลขที่ 73 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญปัน ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายชวน  ปิกแก้ว บ้านเลขที่ 216 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านอุบัติเหตุ ♣

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญปัน ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีคำ  พรหมปลูก บ้านเลขที่ 260 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

(เดือนมกราคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางอำไพ  เตชะอนันต์ บ้านเลขที่ 325/2 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายก๋องคำ  แก้วมา บ้านเลขที่ 121 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางนวล  เครือดวงคำ บ้านเลขที่ 100/2 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเสาร์แก้ว  ทะปะละ บ้านเลขที่ 248 หมู่  3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางทองใบ  เจนใจ บ้านเลขที่ 412 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

 

(เดือนธันวาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางบัวเขียว  ศรียอด บ้านเลขที่ 437 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ ปันยศ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางบุญปัน  ธิมา โดยมี นางวาสนา คันธา เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 78 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเซ็น  กองประถม บ้านเลขที่ 124/2 หมู่  3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางทองสุข  เรือนใจ บ้านเลขที่ 126 หมู่  1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

(เดือนพฤศจิกายน 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายตัน  สันยศติทัศน์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางนางศรีนวล สิริอรรถสุข ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางศรีไร  ใจแก้วแดง บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 2,500 บาท

   

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางผ่องศรี  กองประถม บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 2,500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเอกชัย  ท่นไชย ประธานชุมชนบ้านสำเภา เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายทวน  บุญมา บ้านเลขที่ 289 หมู่ 9 ชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงค์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายเทา  พรมณี บ้านเลขที่ 225 หมู่  3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายถวัลย์ ทิพย์วังเมฆ บ้านเลขที่ 164 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงค์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางแสงจันทร์  หนิ้วบุรุษ บ้านเลขที่ 47/2 หมู่  3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทองจันทร์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายทองพูน  ปรางค์แก้ว บ้านเลขที่ 307/37 หมู่ 2 ชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบัว  แก้วบุญมา บ้านเลขที่ 116/1 หมู่  7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

 

(เดือนตุลาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายมวย  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 43/1 หมู่  3 ชุมชนกล้วยม่วงตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางมณี  ไชยวังเย็น บ้านเลขที่ 99 หมู่  3 ชุมชนกล้วยม่วงตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางผ่องศรี  กองประถม  โดยมีนายประเสริฐ  กองประถม เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายศรีนวล  ถาสุดใจ บ้านเลขที่ 34 หมู่  1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางตุ๋ย  ธรรมสุขี บ้านเลขที่ 33 หมู่  1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางวรรลา  เชียงมูล บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายบุญช่วย  ขันนาแล บ้านเลขที่ 190/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

 

(เดือนกันยายน 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 28 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงศ์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางไร  สมนาค บ้านเลขที่ 215 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 23 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีลัย ใจวรรณะ ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเลี่ยม ป้อสาย บ้านเลขที่ 66 หมู่ 14 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

                                                       

                                                       

                                                                                                     

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายอำนาจ  รัตนาวิสุทธิพงษ์ บ้านเลขที่ 48/13 หมู่  4  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 5,500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (น้ำท่วม) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางทองแดง  จันทร์เป็งผัด ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางดวงสมร  ปันปวง บ้านเลขที่ 154/1 หมู่ 7 ชุมชนบ้านกาดโป่ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (น้ำท่วม) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ เป็นตัวแทนประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองเจริญ มอบสวัสดิการให้แก่ สมาชิกกองทุนในชุมชนบ้านหนองเจริญจำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,000 บาท

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (น้ำท่วม) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ เป็นตัวแทนประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองเจริญ มอบสวัสดิการให้แก่ สมาชิกกองทุนในชุมชนบ้านหนองเจริญจำนวน 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 5,500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายอุทัย  ปันศรี โดยมีนางภาวินี  โพธิ์ทอง เป็นผู้รับมองเงินแทน บ้านเลขที่ 192 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

 

 

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางอำพร  อินต๊ะเครือ บ้านเลขที่ 269 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางถนอม  อุ่นใจ บ้านเลขที่ 339 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายถวัลย์  ทิพย์วังเมฆ โดยมีนางบัวคำ  ทิพย์วังเมฆ เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 164 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนสิงหาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายมี  น้อยบุตรแก้ว บ้านเลขที่ 71 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสุรชัย  ยะย่าเป้า บ้านเลขที่ 44 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนกรกฎาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสวัสดิ์  แก้วร่วมวงค์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายน้อย  วงกระสันต์ บ้านเลขที่ 150 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนมิถุนายน 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสมพร  ชุ่มอินทร์จักร์ บ้านเลขที่ 218 หมู่ 7 ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีคำ  พรหมปลูก บ้านเลขที่ 260 หมู่ 7 ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสมพร  อุดสุข บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายบุญช่วย  ขันนาแล บ้านเลขที่ 190/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) ♣

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่(หลังแรก) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิ่นแก้ว อิ่นคำ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายชวลิต อินทรจักร์ โดยมีนางลำดวน อินทรจักร์ เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 265 หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิ่นแก้ว อิ่นคำ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเรือนแก้ว บุญนำ บ้านเลขที่ 252/2 หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางต่องเต้า  ตายะสืบ  บ้านเลขที่ 128 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนพฤษภาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเพลินพิศ  คำมาบุตร โดยมีนางเพชาวดี  คำมาบุตร  เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวรุ่งทิพย์  คำมาบุตร โดยมีนางเพชาวดี  คำมาบุตร  เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายภูมิพัฒน์  ฟูเต็มวงค์ โดยมีนางเพชาวดี  คำมาบุตร  เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 345 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣  

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสมศักดิ์  อุดสุข บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣  

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพิธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบุญยืน  ผ่องใส บ้านเลขที่ 192 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านอุบัติเหตุ ♣  

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านอุบัติเหตุแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายน้อย  พริบไหว บ้านเลขที่ 30 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านอุบัติเหตุ ♣  

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านอุบัติเหตุแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุวรรณ  แก้วมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางหมั้ว  ยุชมภู บ้านเลขที่ 32 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนเมษายน 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 21 เมษายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม   ยะชะระ   ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางสาวศรีบาล  กันทาสุข บ้านเลขที่ 116 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣  

ในวันที่ 20 เมษายน 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบัวเขียว  ศรียอด บ้านเลขที่ 427 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง    จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนมีนาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสมพล  กองใจ บ้านเลขที่ 133 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายไพรฑูรย์  เอี่ยมสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 257 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางคำ  ฉกรรจ์แดง บ้านเลขที่ 55 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

(เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายมานพ  สุรินกูล โดยมีนางพัชรินทร์ สุรินทร์กูล เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 53 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางพวงทอง  ไชยแสงคำ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายจันทร์  พันธ์ชมภู บ้านเลขที่ 162/1 หมู่ 6 ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายตั๋น  สันยศติทัศน์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางลัดดา  พุฒใจกา บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงศ์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางแอ้ม  หนิ้วแก้ว บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนมกราคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 18 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางยวงแก้ว  มีใจวงค์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางน้อย  มีใจวงค์ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 8 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 14 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบัวบาน  แป้นแก้ว บ้านเลขที่ 25 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวศรีบาล กันทาสุข บ้านเลขที่ 116 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบุญสงค์ มณีแก้ว บ้านเลขที่ 398 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเหรียญ  วาระนัง บ้านเลขที่ 145/1 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีลัย ใจวรรณะ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายโสพิณ  เครือต๊ะมา บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีลัย ใจวรรณะ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบัวนอง  คำแสง บ้านเลขที่ 238 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 5 มกราคม 2565 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายเวณ  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

(เดือนธันวาคม 2564)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจันทร์นวล เดี่ยวเจริญยิ่ง บ้านเลขที่ 156 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิ่นแก้ว  อิ่นคำ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางเรือนแก้ว  บุญนำ บ้านเลขที่ 252/2 หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทองจันทร์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสอาด กันอินต๊ะ โดยมีนางสะอิ้ง กันอินต๊ะ (ภรรยา) เป็นผู้รับมอบ บ้านเลขที่ 306/102 หมู่ 2 ชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางลัดดา ชมภูศรี ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางจันทร์ศรี กาคำ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 2 ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

(เดือนพฤศจิกายน 2564)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางแก้วมูล  ทะสิงห์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายจู  คำบาล บ้านเลขที่ 295 หมู่ 9 ชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางอำไพ  เตชะอนันต์ บ้านเลขที่ 325/2 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม ยะชะระ ผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางศรีวรรณ  ฝั้นจูกูล บ้านเลขที่ 77 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายสม วันชัย บ้านเลขที่ 55 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายหมวก  ชมภูชัยเกิด ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจันทร์ศรี กาคำ โดยมีนายลือ สมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบเงินแทน บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 2 ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนตุลาคม 2564)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงศ์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางธันยพร  ภาณุมาศ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีโดยมีนายศรีวงศ์  จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางธวัลรัตน์  เหมืองหม้อ บ้านเลขที่ 199 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีโดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์  ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางตุ๋ย  ธรรมสุข บ้านเลขที่ 33 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีโดยมีนางนางบุญเทียม  ยะชะระ ผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบัวเลือน  ถาวร บ้านเลขที่ 370 หมู่ 3 ชุมชนลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนกันยายน 2564)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 9 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางดวง  ใจวังเย็น บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายชัยวัฒน์  ทิพย์มูล บ้านเลขที่ 187 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายเปลี่ยน  อ่อนน้อม บ้านเลขที่ 140 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายทองดี  ปิงใจ  ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายฟอง  ใจเชียงแสน บ้านเลขที่ 178 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โโดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายเสน่ห์  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 180 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีโดยมีนายศรีวงค์ จิตตรง เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางไหว  ศรีแปงวงค์ บ้านเลขที่ 120 หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 17 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวพิชญา  คำเขื่อน พนักงานฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางลพ  ใจมณี บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางสาวคำเอ้ย  แก้วบุญเรือง บ้านเลขที่ 78 หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิยากร  สุทะกุล ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางป้อ  ยะย่าเป้า บ้านเลขที่ 42 หมู่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 5,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 27 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีโดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์  ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายบุญ  สุขเกษม บ้านเลขที่ 204 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีโดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์  ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสมศักดิ์  พันธุ์แตง บ้านเลขที่ 396 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า