ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุม ประจำปี 2563

0
12