กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564

0
9
มาตรการด้านการป้องกันและการใช้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ข่าวดี! ขยายเวลา “เราชนะ” ไปจนถึง 30 มิ.ย. 64
2. ศธ. แนะนำผู้ป่วยที่มีผลยืนยันการติดเชื้อเป็นบวกขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนหาเตียง
3. เปิด “สายด่วน 1506” ช่วยผู้ประกันตนตรวจ – รักษาโควิด -19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. Work Form Home อย่างไรให้ปลอดภัย
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. สทนช. ยืนยันไม่มีการเก็บค่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและการเกษตร
Print Friendly, PDF & Email