จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๒๕ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
12

Read more...

Print Friendly, PDF & Email