ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน ๘๐ – ๘๒๐๙ ลำปาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

Read more...

Print Friendly, PDF & Email