จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email