จ้างเหมาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6

Read more...