กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563

0
74
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. เตรียมตัวให้พร้อม ย่ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
2. พม. เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง
3. กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
มาตรการด้านความมั่นคง
4. ปภ. แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
Print Friendly, PDF & Email