โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทุกวันอังคาร

0
14

ตามที่ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 12 ครั้ง ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมฯ ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 9 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 17 มีนาคม 2563 และเนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นมา เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานได้ และเทศบาลฯ ได้มีประกาศหยุดการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพราะต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเกิดการระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 นั้น
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวภายในประเทศได้คลี่คลายลง งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม จึงจะดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อเนื่องตามจำนวนระยะเวลาการอบรมที่คงเหลือจำนวน 3 ครั้ง โดยจะกำหนดการอบรม ในวันที่ 14, 21 และ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. หลักสูตรพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3
2. หลักสูตรการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1
3. หลักสูตรภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้สูงอายุที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. หากผู้สูงอายุมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ขอให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้านจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
3. นำแอลกอฮอล์เจลติดตัวมา หรือล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ณ จุดบริการบ่อย ๆ
4. นำแก้วน้ำส่วนตัว หรือของใช้ส่วนตัวมา ไม่ใช้ปะปนกับผู้อื่น
5. เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันในการทำกิจกรรม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและกำชับทุกท่าน