ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2563

0
63
กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
– มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2. ศคบ. ผ่อนปรนระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท
3. เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ปลอม
4. คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน – ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
5. CLEAN Fitness สุขภาพดี สุขอนามัยดีด้วยในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
Print Friendly, PDF & Email