ซื้อครุภัณฑ์งานบ้่านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ขนาด ๑ ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1

Read more...