ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

0
50

เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุม 13 ท่าน และมีนายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
ทั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาขอความเห็นชอบในการรับมอบให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยเป็นที่ตั้งของประปาหมู่บ้าน ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และยังได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยดีตลอดมาด้วย

Print Friendly, PDF & Email