ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๑

0
5