ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๒ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๔๓๔

0
5