ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยหลังโรงงานถ้วยเก้า

0
8