ประกาศเทศบาศเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม ซอย ๑๑

0
15