ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ ซอยสายลมจอย ๑,๒

0
11