แจ้งการเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
151

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 หมู่ 12 ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่การปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังมีทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูง รวมถึงเอกสารทางราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องการเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงจำเป็นต้องวางระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำทางเข้า-ออก ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นั้น ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้า – ออก สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้
1. เวลาเข้า – ออก สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประตูที่ 1 (ด้านหน้าอาคาร) – วันทำการ เวลาเปิด 06.00 น. เวลาปิด 20.00 น. (วันหยุดราชการเวลาเปิด 06.00 น. เวลาปิด 17.00 น.)
ประตูที่ 2 (ด้านหลังอาคาร) – วันทำการ เวลาเปิด 06.00 น. เวลาปิด 19.00 น. (วันหยุดราชการเวลาเปิด 06.00 น. เวลาปิด 17.00 น.) หลังเวลา 19.00 น. ให้ใช้ประตูที่ 1 (ด้านหน้าอาคาร) เข้า-ออก เพียงด้านเดียว
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แสดงบัตรหรือสติ๊กเกอร์ที่อนุญาตให้ติดประจำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
3. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะได้รับบัตรอนุญาตเข้า – ออก จากพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ขอความร่วมมือ พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการต่อไป