ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0
6