สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
110

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน