ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 9 หน่วยงานที่รับลงทะเบียน อำเภอเมืองลำปาง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
130