จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านบุญเกิด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
115

อ่านประกาศ