ห้องประชุมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ห้องประชุมชมพูชั้น 1
ห้องประชุมมิ่งขวัญชั้น 2
ห้องประชุมเขลางค์ชั้น 3