ที่อยู่/เบอร์โทร

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตั้งอยู่เลขที่ 72 ถนนบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์/ แฟกซ์ : 0-5422-5967. สายตรงนายกเทศมนตรี 081-9519125
หัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 054-223423 054-225967 ต่อ 122
นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีฯ 054-225967 ต่อ 123
นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกนายกเทศมนตรีฯ 054-223563 054-225967 ต่อ 110
นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีฯ 054-225967 ต่อ 111
นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
054-225967 ต่อ 112
นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  054-225967 ต่อ 121
นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา รองปลัดเทศบาล 054-324195
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 054-225967 ต่อ 124
สำนักปลัดเทศบาล 054-225967 054-225967 ต่อ 101
งานทะเบียนราษฎร 054-225053 054-225967 ต่อ 116
งานการเจ้าหน้าที่ 054-225967 ต่อ 120
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต.พระบาท) 054-219199
กองช่าง (โทร/โทรสาร) 054-228565 (แฟกซ์) 054-225967 ต่อ 104
กองคลัง (โทร/โทรสาร) 054-218488 054-225967 ต่อ 108
งานจัดเก็บรายได้ 054-225052 054-225967 ต่อ 106
งานพัสดุ 054-224137 054-225967 ต่อ 115
กองวิชาการและแผนงาน (โทร/โทรสาร) 054-223414 (แฟกซ์) 054-225967 ต่อ 113
งานนิติการ 054-224133 054-225967 ต่อ 118
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 054-224168 054-225967 ต่อ 114
งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701 054-225967 ต่อ 119
กองสวัสดิการสังคม 054-324217 (แฟกซ์)
กองการศึกษา 054-324195
สามารถติดต่อกับเทศบาลเขลางค์นครโดยตรงผ่านทางระบบ
E-mail: kelang1234@gmail.com, 4520101@dla.go.th
Facebook – FanPage: เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
webmaster : webmaster@kelangnakorn.go.th
  • Polls