วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านต้า ขอเชิญร่วม “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า”

  ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ วัดบ้านต้า ชุมชนบ้านบ้านต้า ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้าง  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น ในการนี้   จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดบ้านต้า ในวันที่ ...