วันเสาร์, มีนาคม 24, 2018
รายงานผลดำเนินงานตามคำร้องทุกข์

รายงานผลดำเนินงานตามคำร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  ตำบลชมพู ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา   วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก เวลา ๐๙.๓๐...