วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2019

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ทำความเข้าใจก่อน 2 ข้อ หลักๆ คือ ทำไมต้องดึงข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ? เพราะตามคู่มือการเชื่อมโยงของกรมบัญชีกลางบอกว่า สามารถเรียกข้อมูลย้อนหลังได้แค่ 20 รายการ (ซึ่งในวันที่เรียกข้อมูลจะต้องมีการบันทึกข้อมูลด้วย) จึงจำเป็นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เองเพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง เมื่อพัฒนาเว็บไซต์จนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมายังเว็บไซต์หน่วยงานได้สำเร็จแล้ว จบงานเลยหรือไม่? ไม่จบครับ จะต้องมีคนที่ทำการรีเฟรสเว็บไซต์หรือรีเฟรสโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้ดึงข้อมูลในวันนั้นๆมาลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเรา (เวลาที่เปิดให้เชื่อมโยงคือ 12.01-12.59 และ 17.01-08.59 น....

คู่มือประชาชน

คู่มือที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   คู่มือที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน การขอเลขที่บ้าน การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว การขอหนังหสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน การตรวจคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร...