วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2019

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดข่วงเปา

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดข่วงเปา ในวันที่  11  พฤษภาคม 2562 ณ  วัดข่วงเปา  ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ตำบลปงแสนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานสรงน้ำวัดข่วงเปา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

โครงการจัดงานประเพณี​สรงน้ำ​พระธาตุ​วัดลำปางกลางตะวันออก

สรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก​ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู ในวันที่​19​เมษายน​ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป​ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมจัดกิจกรรม​ดังกล่าว​ กดติดตาม เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมถึง Line @ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร --------------------------------------------------------------------- LINE @ https://goo.gl/zJa71L website : www.kelangnakorn.go.th youtube : www.youtube.com/kelanglampang

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในงาน “ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562”

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ว่า ในปีนี้เทศบาลเมือง เขลางค์นคร กำหนดจัดกิจกรรมงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณวัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในปีนี้เน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครในทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ...

สรงน้ำพระธาตุ

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ -วันที่ 20 มีนาคม 2562  ดังนี้ วัดพระเจ้านั่งแท่น  ชุมชนบ้านกล้วยม่วง  ตำบลกล้วยแพะ วัดบ้านร้อง  ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู วัดสำเภา  ชุมชนบ้านสำเภา  ตำบลปงแสนทอง สำนักสงฆ์หนองหัวหงอก  ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ตำบลชมพู -วันที่  28 มีนาคม 2562  ณ วัดกาดเมฆ  ชุมชนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น  

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยคะ http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm?fbclid=IwAR0QAxvgsz1Tg3eXitpKC_hxYqC2UXC1-FVZGaUBJ-5WaWIkLaGRnMgvmnY

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ (กรณีรับเงินสดในชุมชน) ประจำเดือน มีนาคม 2562

กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ (กรณีรับเงินสดในชุมชน) ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาคมเมือง

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาคมเมืองแบบประชารัฐในการเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในแผนพัฒนาทุกระดับ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20...