วันศุกร์, มีนาคม 22, 2019

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประธานชุมชน , ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน , ตัวแทนผู้ประสานพลังแผ่นดิน หรือตัวแทนตาสับปะรดในชุมชน (ชุมชนละ ๕ คน) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอความร่วมมือใส่เสื้อสีขาวร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรักและสามัคคีระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป  

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดพระแท่น, วัดแม่กืย และวัดหัวทุ่ง)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  วัดพระแท่น  ชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ตำบลกล้วยแพะ , วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง และวัดหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ตำบลพระบาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุตามสถานที่ดังกล่าว เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงาน  “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ”

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ” “ ย้อนฮอยวิถีชีวิต 225 ปี ไทลื้อ สืบฮีตโตยฮอย ผ่อกอยของดี วิถีบรรพชน ไตลื้อลำปาง ” เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ” เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ * ภาคเช้า ตั้งแต่...

ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างฝาย

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านหัวฝาย ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างฝาย ณ ห้วยน้ำขาว ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นัดพบบริเวณวัดหัวฝาย เวลา 09.00 น. *** กรุณาห่อข้าวกลางวันมาทานด้วยกัน ***  

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยแข็งแรงแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจเด็กปฐมวัย ตาม นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นครในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ และ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทางด้าน สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ตัวเด็กเล็ก และเชื่อมั่นในประสิทธิภาพทางการให้บริการด้านการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วม กิน ชิม ช๊อป “ของดีเมืองเขลางค์นคร”

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าในเขตเทศบาลฯนั้นมีกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีช่องทางหรือสถานที่ในการจำหน่าย ทางเทศบาลฯจึงดำเนินการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ 1. การจำหน่ายสินค้าในวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริษัท ทีโอที) ถนนบุญโยง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 2. ในกิจกรรม/โครงการ กระประชุมและการอบรมต่างๆ ของเทศบาลฯ โดยในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริษัท ทีโอที)...

รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมที่สร้างมลภาวะทางอากาศ   นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวถึงการตอบรับนโยบายของทางจังหวัดลำปางในเรื่องการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภท โดยทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อร่วมลดมลพิษทางอากาศในจังหวัดลำปางที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งพฤติกรรมการเผาในที่โล่งแจ้งทำให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยเฉพาะสร้างปัญหาในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางด้วย      ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าขยะ ด้วยการนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืชไปบดย่อยจัดทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้ง โดยให้จัดการรวมกองไว้ให้ทางเทศบาลฯ จัดรถบรรทุกขยะออกไปจัดเก็บและนำมาบดย่อยหมักเป็นปุ๋ยไว้ใช้ประโยชน์ โดยได้ขยายกระบวนการเพิ่มมูลค่าขยะด้วยวิธีการนี้ให้ประชาชนสามารถทำเองได้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมขยายผลให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดั้งเดิมที่ชอบเผาขยะให้หมดไป อาทิ - พฤติกรรมการเผาเศษวัชพืชตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร - พฤติกรรมเผาวัชพืชในที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อทำประโยชน์ทางด้านการเกษตรทำไร่เลื่อนลอย - พฤติกรรมการเผาเพื่อหวังผักหวานและเห็ดเผาะ -...