วันอังคาร, กันยายน 17, 2019

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ ศ.ส.ม.ช. ชุมชนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและต้นกล้ากองทุนแม่ของ แผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังและรักถิ่นกำเนิด เป็นแนวร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ปลอดสิ่งเสพติดและปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และปัญหาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานระหว่างกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จและนำผลสำเร็จมาปรับใช้ในชุมชนกองทุน แม่ของแผ่นดินของตนเองต่อไป  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับ     ทุกภาคส่วนและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านผาลาด  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ  ณ  วัดผาลาด  ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา   วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการจึงขอเชิญ   คณะศรัทธาและพุทธมามกะทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และทำบุญ , สรงน้ำพระธาตุ และร่วมพิธีทางศาสนา ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

ร่วมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดประจำชุมชนในเขตเทศบาล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดังนี้ -วัดม่อนธาตุ ขุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ -วัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง ตำบลพระบาท -วัดจอมเมือง ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำบลชมพู -วัดนาน้อย ชุมชนบ้านไร่น้อย ตำบลปงแสนทอง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประเพณีสรงน้ำวัดหัวฝาย และวัดหนองห้าตะวันออก

ทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาล นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้ -วัดหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป -วัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชาวตำบลกล้วยแพะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัด “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ” นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ จะจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (ใต้) หรือเดือน 9 (เหนือ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ วัดดอยม่วงคำ...

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง