วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15, 2018

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณคันคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 08.30 น. - การประกวดกระทงฝีมือ ประเภทสวยงาม รุ่นตัวแทนชุมชน และรุ่นประชาชนทั่วไป เวลา 15.00 น. – การสาธิตการทำโคมยี่เป็งแปดเหลี่ยม ,สะเปาลอยน้ำ และผางประทีป - แอ่วกาดหมั้วคัวแลงและของดีเมืองเขลางค์นคร เวลา 18.00 น. - ชมขบวนแห่สะเปา - การเดินแบบผ้าไทย - การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งการประกวดแต่ละประเภทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้...

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการสูงวัยเข้าใจ IT

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะดำเนินโครงการสูงวัยเข้าใจ IT มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ๑. งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๒. ประธานชุมชนและประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kelangnakorn.go.th และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่...

เทศบาลเมืองเขลางค์นครสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี “ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2561” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา  1 วัน

        นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงการสนับสนุนการจัดงานล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2561 ว่า เป็นประจำทุกปีที่ชุมชนบ้านฟ่อน ชุมชนบ้านชมพูและชุมชนใกล้เคียงที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำวังจะจัดงานประเพณีล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อนขึ้น  ซึ่งจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยประชาชนในชุมชนบ้านฟ่อนจะตกแต่งสะเปาและริ้วขบวนตามรูปแบบและความคิดของคนในชุมชนเป็นขบวนสะเปา แห่ไปตามถนนในชุมชนก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาและแม่น้ำวัง ที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนมายาวนาน และจะได้นำสะเปาล่องแม่น้ำวัง  ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน  “สะเปา” หมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมือง โดยคำเรียกดังกล่าวได้ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการทำทานให้แก่   ผู้ล่วงลับ การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส...

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุรายเดิมที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ๑) งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู...

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ๑. งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๒....