วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ณ  วัดลำปางกลางตะวันตก  ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ตำบลปงแสนทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก    

ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องในวันวิสาขบูชา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เนื่องในวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ -วัดกู่ ขุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท -วัดกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ -วัดบ้านฟ่อน ชุมชนบ้านฟ่อน ตำบลชมพู -วัดเข้าหมู่ ชุมชนบ้านหนองยาง ตำบลชมพู -วัดป่าตันกุมเมือง ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน **********************  

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดข่วงเปา

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดข่วงเปา ในวันที่  11  พฤษภาคม 2562 ณ  วัดข่วงเปา  ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ตำบลปงแสนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานสรงน้ำวัดข่วงเปา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

โครงการจัดงานประเพณี​สรงน้ำ​พระธาตุ​วัดลำปางกลางตะวันออก

สรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันออก​ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู ในวันที่​19​เมษายน​ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป​ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมจัดกิจกรรม​ดังกล่าว​ กดติดตาม เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมถึง Line @ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร --------------------------------------------------------------------- LINE @ https://goo.gl/zJa71L website : www.kelangnakorn.go.th youtube : www.youtube.com/kelanglampang