วันพุธ, มกราคม 16, 2019

เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) กองการศึกษา หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และได้ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 สนใจสมัครการแข่งขันมารับเอกสารการสมัครได้ ที่กองการศึกษา (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0543-24195 หรือที่ นายนริศร  ณ...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง รวมทั้งเกิดความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตรงกับคำขวัญที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดนาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนเด็ก...

มอบเงินสวัสดิการด้านการเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายฟอง  ใจเชียงแสน  ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีวรรณ  มูลจำเริญ  บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑๘ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท    

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนชาวเขลางค์นคร ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 โดยงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562 3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2562 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า ภาษีทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง...

เตรียมจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณประติมากรรมชามตราไก่

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณประติมากรรมชามตราไก่ แยกชุมชนบ้านย่าเป้าประสานขอความร่วมมือทุกชุมชนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเน้นย้ำให้เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือนประจำชุมชน ให้ร่วมมือกันดูแลอำนวยความสะดวกและรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้ให้ความระมัดระวังการเดินทางสัญจรช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562 โดยได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์เตรียมพร้อม โดยในปีนี้ได้กำหนดให้จัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านจังหวัดลำปาง บริเวณ ประติมากรรมชามตราไก่ แยกชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะประประสานร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดตั้งจุดตรวจและรณรงค์ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งจะมีบริการ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางได้จอดพักรถ บริการน้ำดื่ม...

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดบ้านต้า)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านต้า ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ วัดบ้านต้า ชุมชนบ้านต้า ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้าง  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  วัดบ้านต้า ตำบลชมพู ซึ่งจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสูงวัยเข้าใจ IT

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการสูงวัย เข้าใจ IT โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซี่งมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน และดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561ในหัวข้อ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ...