วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2019

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ได้ผ่านเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 1 ใน 16...

หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 

หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้าน ศรีหมวดเกล้า และประชาชนในเขตชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศรีหมวดเกล้า ม.4...

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด วันที่ 1​  กรกฎาคม​ 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน​ จันทร์คำ​ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร​ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกฯ​และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด​  ชุมชนบ้านผาลาด​ ตำบลพระบาท​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝั่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการต่อไป ...

บรรยากาศพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อบรมนวดฝ่าเท้า)

บรรยากาศพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อบรมนวดฝ่าเท้า) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้ผ่านการอบรม โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 (อบรมนวดฝ่าเท้า) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกาศเมฆ ตำบลชมพู...

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บรรยากาศการจำหน่ายสินค้า "ของดีเมืองเขลางค์นคร" ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั่วคราว (บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)   ...

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุหลักสูตรระยะสั้น วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒...

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง –...

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย วันนี้ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๐๐ น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจาก นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ตาม “โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖2” ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร...

โครงการบริหารศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกล้วยแพะ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอาณัติ ฝั้นจักสาย เเละเกษตรอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกล้วยแพะ ตามโครงการบริหารศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกล้วยแพะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตลอดทั้งเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์เเก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ณ วัดหัวฝาย  หมู่ที่ 4  ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ...