วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15, 2018

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

วันนี้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงค์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 52 ของปริมาณงานทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการตรวจที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมบริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่ ณ...

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อบรมทักษะกีฬา (ฟุตซอล-ฟุตบอล)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นครอบรมทักษะกีฬา (ฟุตซอล-ฟุตบอล) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามฟุตซอลชุมชนบ้านร้อง หมู่ 12...

ปปช. ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/yk0h1c หรือสแกน QR-Code  2. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิกที่นี่ -> https://itas.nacc.go.th/go/iit/yk0h1c  

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการสูงวัยเข้าใจ IT

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะดำเนินโครงการสูงวัยเข้าใจ IT มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ๑. งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม...

มอบเงินสวัสดิการด้านการเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมี ร.ต.สำรอง  ลาธุลี ประธานชุมชนบ้านชมพู และนายชวลิต  เรืองจิตต์  ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางนวล  ฉกรรจ์แดง  บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๗  ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง...

มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี ร.ต.สำรอง  ลาธุลี ประธานชุมชนบ้านชมพู และนายชวลิต  เรืองจิตต์  ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบุญเย็น  แก้วบุญเรือง  บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๗ ชุมชนบ้านชมพู ...

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุรายเดิมที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง...

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ๑....

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศนมตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

วันนี้ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคมเมือง และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561(ฉบับที่ 4)...