วันอังคาร, มีนาคม 20, 2018
ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

508 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาดเมฆ

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระวัดกาดเมฆ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยดำเนินการจัดงานในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดกาดเมฆ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมจัดกิจกรรมตาม วัน เวลา ดังกล่าว