วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019
ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

738 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านผาลาด  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ  ณ  วัดผาลาด  ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา   วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการจึงขอเชิญ   คณะศรัทธาและพุทธมามกะทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และทำบุญ , สรงน้ำพระธาตุ...