วันพุธ, มกราคม 16, 2019
ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

655 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดบุญเกิด และ วัดห้วยหล่อ)

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิดและวัดห้วยหล่อ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒  ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท และ วัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ  ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น ในการนี้...

Big Cleaning Day