วันอังคาร, มกราคม 16, 2018
ผู้เขียน โพสต์ของ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

83 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดย(ชุมชน)ผู้ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่ชัดเจน ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงาน มีหนังสือรับรองประสบการการทำงานตั้งแต่สามปีขึ้นไป (จากองค์กรพี่เลี้ยงตามแบบ กสช. 8 ท้ายระเบียบด้านล่างนี้) กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 จะต้องได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของกรมการท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดด้านล่างนี้
video

สวัสดีปีใหม่