วันพุธ, เมษายน 25, 2018
ผู้เขียน โพสต์ของ สำนักปลัด2

สำนักปลัด2

2 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดข่วงเปา ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ตำบลกปงแสนทอง ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น....