ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กืย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ