จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑ งาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ