จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-๒๒๕๑ ลำปาง จำนวน ๑ โครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ