จ้างทำป้ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเขลางค์นคร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ